Pierwsze uczniowskie doświadczenia, drogą do wiedzy
uczen
Projekt zakończony

uczen
Projekt zakończony

"Akademia Czasu Wolnego"

Projekt zrealizowany

"Nie przegraj życia"

Projekt zrealizowany

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Gru    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

BIP

Podstawa prawna

Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

 • Ustawa prawo oświatowe – Art. 68.1 pkt. 2 (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia  25sierpnia 2017r w sprawie nadzoru pedagogicznego – §23 (Dz. U. 2017r. , poz. 1658).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017., poz. 1611).
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DKO z dnia 06 lipca 2017r.
 • Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 ustalony pismem z dnia 29.08.2017 r.
 • Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017, w tym wnioski z ewaluacji wewnętrznej.
 • Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej.
 • Wnioski do pracy szkoły przedstawione na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 31.08.2017 r.
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 192 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.
 • Koncepcja pracy Zespołu.
 • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.
 • Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018.
 • Koncepcję pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łodzi.
 • Wnioski sformowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.
 • Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego dyrektora za rok szkolny 2016/2017/.
 • Wnioski wynikające z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łodzi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łodzi.

Plan opracowany został w oparciu o:

 • oczekiwania rodziców wobec Przedszkola;
 • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego;
 • treści podstawy programowej;
 • diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci;

Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne na rok szkolny 2017/2018:

 • Wdrażanie dzieci do zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;
 • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności dzieci w różnych formach działalności;
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia działań w przedszkolu;
 • Wspieranie dzieci mających trudności edukacyjne i społeczne;
 • Włączenie w przedsięwzięcia realizowane przez szkołę;
 • Dbanie o pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym;
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;
 • wdrażanie podstawy programowej;
 • Dostosowanie wyposażenia sal , w tym środki dydaktyczne niezbędne do realizacji  podstawy programowej;
 • Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola;
 • Znajomość zadań wychowawczo – profilaktycznych przedszkola; po zmianach w prawie;
 • Udział w diagnozie i obserwacjach; – analiza wyników i wnioski;
 • Uzgodnienia z rodzicami;
 • Współpraca z rodzicami;
 •  Monitorowanie i analiza prowadzonych działań – wnioski do pracy;
 • Podnoszenie jakości edukacji włączającej;
 • Poznanie zmian w prawie dotyczących organizacji kształcenia dzieci z orzeczeniami.
 • Opracowanie i realizacja nowych IPET-ów.
 • Doskonalenie narzędzi diagnostycznych.

Cele do zrealizowania:

 • stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wychowanków Przedszkola;
 • rozwijanie umiejętności poprawnego komunikowania się i zachowania;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa, poruszania się w Przedszkolu i poza nim;
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie każdemu przejawowi agresji wśród dzieci;
 • umiejętność radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach;
 • nabywanie poczucia odpowiedzialności za aktywność ruchową dziecka;
 • organizowanie sytuacji wychowawczych i dydaktycznych mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności dzieci we wszystkich dziedzinach, zgodnie z  podstawą programową i wybranymi programami edukacyjnymi;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb, które wpłyną na osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej;
 • prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej wspierającej rozwój dzieci ;
 • stosowanie form aktywizujących we wszystkich zakresach działania dzieci;
 • umożliwianie dzieciom działalności twórczej i aktywizacja w tym zakresie;
 • rozwijanie kreatywnych postaw;
 • współpraca z rodzicami;
 • funkcjonowanie Przedszkola w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami;
 • doskonalenie sztuki przyjaznego dialogu rodziców z przedszkolem mającego na celu rozwój Przedszkola;
 • zachęcanie i inspirowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w celu planowania i realizacji jego zadań;
 • diagnozowanie sytuacji dotyczących oczekiwań rodziców.

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola na rok 2017/2018

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna
1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa higienicznych warunków do prawidłowego rozwoju. Wprowadzenie zasad korzystania z pomieszczeń przedszkolnych i sprzętów na placu zabaw. wrzesień wychowawczynie grup
Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w Przedszkolu. cały rok wychowawczynie grup
Przestrzeganie ramowych planów dnia i procedur. cały rok dyrektor, wychowawczynie grup
Dostosowanie wielkości mebli do wzrostu dzieci. wrzesień dyrektor, wychowawczynie grup
Planowe sprawdzanie i konserwacja zabawek. według potrzeb pomoce wychowawczyń grup, konserwator
2. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej. Wprowadzenie i przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie – Kodeks Przedszkolaka. wrzesień wychowawczynie grup
Organizowanie zabaw przeciwko agresji, kształtujących postawę zrozumienia, szacunku i tolerancji. cały rok wychowawczynie grup
3. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym. Wprowadzenie i przestrzeganie zasad ostrożności wobec nieznanych osób, względem nieznanych roślin i zwierząt. cały rok wychowawczynie grup
Uczenie dzieci samodzielnego organizowania zabaw z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa. cały rok wychowawczynie grup
Wskazanie miejsc, gdzie można się bezpiecznie bawić. cały rok wychowawczynie grup

 

 

4. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym. Zorganizowanie próbnej ewakuacji. wrzesień Dyrektor, SIP, Inspektor BHP,wychowawczynie grup
5. Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. Wykorzystanie ilustracji, filmów, literatury w celu zobrazowania sytuacji niebezpiecznych. cały rok wychowawczynie grup
Uczenie zasad postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. cały rok wychowawczynie grup
6. Przygotowanie dzieci do właściwego zachowania się w ruchu ulicznym. Pogadanki „Bezpieczna droga do przedszkola”. wrzesień wychowawczynie grup
Spotkanie z policjantem. wrzesień dyrektor
Wycieczki mające na celu zapoznanie dzieci bezpiecznym poruszaniem się w ruchu ulicznym wrzesień/

cały rok

wychowawczynie grup
Wdrażanie i utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie spacerów i wycieczek:

·    umiejętność chodzenia w parach;

·    chodzenie zwartą grupą;

·    uważne słuchanie i reagowanie na sygnały i polecenia nauczyciela;

·    bezpieczne zachowanie podczas wycieczek i spacerów.

cały rok wychowawczynie grup
7. Wskazywanie dzieciom zalet zdrowego stylu życia i spędzania czasu w sposób aktywny. Organizowanie zajęć ruchowych i sportowych w sali gimnastycznej,

na placu zabaw, w parku.

cały rok wychowawczynie grup
Organizowanie spacerów i wycieczek. cały rok wychowawczynie grup
Wdrażanie u dzieci nawyków higienicznych. cały rok wychowawczynie grup
Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych). cały rok wychowawczynie grup
Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach. cały rok wychowawczynie grup
8. Działania proekologiczne. Udział w działaniach „Sieci szkół i przedszkoli ekologicznych”.

Program ekologiczny „ Dzieci segregują śmieci”

cały rok wychowawczynie grup

 

 

 

p.E. Janowska

9. Angażowanie dzieci dotwórczej aktywności. Organizowanie wystaw prac dzieci. cały rok wychowawczynie grup
Udział w konkursach, eksponowanie sukcesów. cały rok dyrektor,

nauczycielki

Prezentacja osiągnięć dzieci w przedszkolu i poza nim. cały rok dyrektor, wychowawczynie grup
Poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastyczo-konstrukcyjnych. cały rok wychowawczynie grup
10. Udział w uroczystościach i imprezach,

projektach organizowanych w Przedszkolu oraz w innych placówkach.

Udział w konkursach.

 

cały rok wychowawczynie grup
11. Włączanie najstarszych grup w życie szkoły. Wszystkie uroczystości szkolne cały rok wychowawczynie grup
12. Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości. Diagnoza i obserwacja. cały rok wychowawczynie grup
13. Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Gotowość szkolna. do 30/04/2018 wychowawczynie grupy dzieci i6-letnich
14. Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy. Organizowanie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących. cały rok wychowawczynie grup
15. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obserwacje,

diagnoza,

wspomaganie,

współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

IPETY

cały rok wychowawczynie grup,

pedagog, psycholog

16. Aktywizowanie rodziców do współpracy z Przedszkolem. Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości. cały rok dyrektor,

rodzice,

wychowawczynie grup

17. Kontakty z rodzicami Zebrania,

konsultacje,

współdziałanie w procesie wychowawczym.

cały rok, według potrzeb dyrektor,

wychowawczynie grup

18. Rozwijanie współpracy z innymi lokalnymi placówkami oświatowymi. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 192,

współpraca z ościennymi przedszkolami,żłobkami,

współpraca z Ogrodem Botanicznym,

współpraca z Ogrodem Zoologicznym,

współpraca ze Strażą Pożarną i Policją.

Współpraca z fundacjami.

cały rok dyrektor,

wychowawczynie grup