Zachęcamy do śledzenia profilu Szkoły na Facebooku
Zachęcamy do śledzenia profilu Szkoły na Facebooku

Zachęcamy do śledzenia profilu Przedszkola na Facebooku
Zachęcamy do śledzenia profilu Przedszkola na Facebooku

Pierwsze uczniowskie doświadczenia, drogą do wiedzy
uczen
Projekt zakończony

uczen
Projekt zakończony

"Akademia Czasu Wolnego"

Projekt zrealizowany

"Nie przegraj życia"

Projekt zrealizowany

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

BIP

Podstawa prawna

Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

 • Ustawa prawo oświatowe – Art. 68.1 pkt. 2 (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia  25sierpnia 2017r w sprawie nadzoru pedagogicznego – §23 (Dz. U. 2017r. , poz. 1658).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017., poz. 1611).
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DKO z dnia 06 lipca 2017r.
 • Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 ustalony pismem z dnia 29.08.2017 r.
 • Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017, w tym wnioski z ewaluacji wewnętrznej.
 • Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej.
 • Wnioski do pracy szkoły przedstawione na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 31.08.2017 r.
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 192 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.
 • Koncepcja pracy Zespołu.
 • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.
 • Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018.
 • Koncepcję pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łodzi.
 • Wnioski sformowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.
 • Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego dyrektora za rok szkolny 2016/2017/.
 • Wnioski wynikające z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łodzi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łodzi.

Plan opracowany został w oparciu o:

 • oczekiwania rodziców wobec Przedszkola;
 • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego;
 • treści podstawy programowej;
 • diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci;

Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne na rok szkolny 2017/2018:

 • Wdrażanie dzieci do zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;
 • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności dzieci w różnych formach działalności;
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia działań w przedszkolu;
 • Wspieranie dzieci mających trudności edukacyjne i społeczne;
 • Włączenie w przedsięwzięcia realizowane przez szkołę;
 • Dbanie o pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym;
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;
 • wdrażanie podstawy programowej;
 • Dostosowanie wyposażenia sal , w tym środki dydaktyczne niezbędne do realizacji  podstawy programowej;
 • Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola;
 • Znajomość zadań wychowawczo – profilaktycznych przedszkola; po zmianach w prawie;
 • Udział w diagnozie i obserwacjach; – analiza wyników i wnioski;
 • Uzgodnienia z rodzicami;
 • Współpraca z rodzicami;
 •  Monitorowanie i analiza prowadzonych działań – wnioski do pracy;
 • Podnoszenie jakości edukacji włączającej;
 • Poznanie zmian w prawie dotyczących organizacji kształcenia dzieci z orzeczeniami.
 • Opracowanie i realizacja nowych IPET-ów.
 • Doskonalenie narzędzi diagnostycznych.

Cele do zrealizowania:

 • stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wychowanków Przedszkola;
 • rozwijanie umiejętności poprawnego komunikowania się i zachowania;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa, poruszania się w Przedszkolu i poza nim;
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie każdemu przejawowi agresji wśród dzieci;
 • umiejętność radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach;
 • nabywanie poczucia odpowiedzialności za aktywność ruchową dziecka;
 • organizowanie sytuacji wychowawczych i dydaktycznych mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności dzieci we wszystkich dziedzinach, zgodnie z  podstawą programową i wybranymi programami edukacyjnymi;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb, które wpłyną na osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej;
 • prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej wspierającej rozwój dzieci ;
 • stosowanie form aktywizujących we wszystkich zakresach działania dzieci;
 • umożliwianie dzieciom działalności twórczej i aktywizacja w tym zakresie;
 • rozwijanie kreatywnych postaw;
 • współpraca z rodzicami;
 • funkcjonowanie Przedszkola w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami;
 • doskonalenie sztuki przyjaznego dialogu rodziców z przedszkolem mającego na celu rozwój Przedszkola;
 • zachęcanie i inspirowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w celu planowania i realizacji jego zadań;
 • diagnozowanie sytuacji dotyczących oczekiwań rodziców.

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola na rok 2017/2018

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna
1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa higienicznych warunków do prawidłowego rozwoju. Wprowadzenie zasad korzystania z pomieszczeń przedszkolnych i sprzętów na placu zabaw. wrzesień wychowawczynie grup
Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w Przedszkolu. cały rok wychowawczynie grup
Przestrzeganie ramowych planów dnia i procedur. cały rok dyrektor, wychowawczynie grup
Dostosowanie wielkości mebli do wzrostu dzieci. wrzesień dyrektor, wychowawczynie grup
Planowe sprawdzanie i konserwacja zabawek. według potrzeb pomoce wychowawczyń grup, konserwator
2. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej. Wprowadzenie i przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie – Kodeks Przedszkolaka. wrzesień wychowawczynie grup
Organizowanie zabaw przeciwko agresji, kształtujących postawę zrozumienia, szacunku i tolerancji. cały rok wychowawczynie grup
3. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym. Wprowadzenie i przestrzeganie zasad ostrożności wobec nieznanych osób, względem nieznanych roślin i zwierząt. cały rok wychowawczynie grup
Uczenie dzieci samodzielnego organizowania zabaw z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa. cały rok wychowawczynie grup
Wskazanie miejsc, gdzie można się bezpiecznie bawić. cały rok wychowawczynie grup

 

 

4. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym. Zorganizowanie próbnej ewakuacji. wrzesień Dyrektor, SIP, Inspektor BHP,wychowawczynie grup
5. Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. Wykorzystanie ilustracji, filmów, literatury w celu zobrazowania sytuacji niebezpiecznych. cały rok wychowawczynie grup
Uczenie zasad postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. cały rok wychowawczynie grup
6. Przygotowanie dzieci do właściwego zachowania się w ruchu ulicznym. Pogadanki „Bezpieczna droga do przedszkola”. wrzesień wychowawczynie grup
Spotkanie z policjantem. wrzesień dyrektor
Wycieczki mające na celu zapoznanie dzieci bezpiecznym poruszaniem się w ruchu ulicznym wrzesień/

cały rok

wychowawczynie grup
Wdrażanie i utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie spacerów i wycieczek:

·    umiejętność chodzenia w parach;

·    chodzenie zwartą grupą;

·    uważne słuchanie i reagowanie na sygnały i polecenia nauczyciela;

·    bezpieczne zachowanie podczas wycieczek i spacerów.

cały rok wychowawczynie grup
7. Wskazywanie dzieciom zalet zdrowego stylu życia i spędzania czasu w sposób aktywny. Organizowanie zajęć ruchowych i sportowych w sali gimnastycznej,

na placu zabaw, w parku.

cały rok wychowawczynie grup
Organizowanie spacerów i wycieczek. cały rok wychowawczynie grup
Wdrażanie u dzieci nawyków higienicznych. cały rok wychowawczynie grup
Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych). cały rok wychowawczynie grup
Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach. cały rok wychowawczynie grup
8. Działania proekologiczne. Udział w działaniach „Sieci szkół i przedszkoli ekologicznych”.

Program ekologiczny „ Dzieci segregują śmieci”

cały rok wychowawczynie grup

 

 

 

p.E. Janowska

9. Angażowanie dzieci dotwórczej aktywności. Organizowanie wystaw prac dzieci. cały rok wychowawczynie grup
Udział w konkursach, eksponowanie sukcesów. cały rok dyrektor,

nauczycielki

Prezentacja osiągnięć dzieci w przedszkolu i poza nim. cały rok dyrektor, wychowawczynie grup
Poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastyczo-konstrukcyjnych. cały rok wychowawczynie grup
10. Udział w uroczystościach i imprezach,

projektach organizowanych w Przedszkolu oraz w innych placówkach.

Udział w konkursach.

 

cały rok wychowawczynie grup
11. Włączanie najstarszych grup w życie szkoły. Wszystkie uroczystości szkolne cały rok wychowawczynie grup
12. Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości. Diagnoza i obserwacja. cały rok wychowawczynie grup
13. Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Gotowość szkolna. do 30/04/2018 wychowawczynie grupy dzieci i6-letnich
14. Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy. Organizowanie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących. cały rok wychowawczynie grup
15. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obserwacje,

diagnoza,

wspomaganie,

współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

IPETY

cały rok wychowawczynie grup,

pedagog, psycholog

16. Aktywizowanie rodziców do współpracy z Przedszkolem. Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości. cały rok dyrektor,

rodzice,

wychowawczynie grup

17. Kontakty z rodzicami Zebrania,

konsultacje,

współdziałanie w procesie wychowawczym.

cały rok, według potrzeb dyrektor,

wychowawczynie grup

18. Rozwijanie współpracy z innymi lokalnymi placówkami oświatowymi. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 192,

współpraca z ościennymi przedszkolami,żłobkami,

współpraca z Ogrodem Botanicznym,

współpraca z Ogrodem Zoologicznym,

współpraca ze Strażą Pożarną i Policją.

Współpraca z fundacjami.

cały rok dyrektor,

wychowawczynie grup