Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Łodzi
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-07-29.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-26.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Aneta Tomczak,
  • adres e-mail - kontakt@zszp1.elodz.edu.pl,
  • numer telefonu - 42 686-78-66,
  • adres do korespondencji - .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Łodzi znajduje się przy ulicy ul. Krzemieniecka 24a.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Łodzi mieści się budynku trzykondygnacyjnym połączonym parterowym łącznikiem z obiektem sportowym. Na parterze budynku mieści się Przedszkole Miejskie nr 21. Na I i II  piętrze znajduje się Szkoła Podstawowa nr 192. Wejście do budynku prowadzi ciągiem komunikacyjnym o szerokości 150 cm, nie pozbawionym krawężników.

Wejście do budynku nie jest pozbawione barier, aby dostać się do pomieszczeń szatni na poziomie piwnicy należy zejść po 15 stopniach. Występuje różnica poziomów na pierwszym piętrze i wynosi ona 4 schody. Wejście na parter wymaga pokonania 3 stopni. Schody wejściowe do budynku pozbawione są poręczy. Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość w świetle co najmniej 90 cm i jest zapewniona przy nich przestrzeń manewrowa 150 cm x 150 cm.

Nie wszystkie sale lekcyjne i boksy w szatni dostępne są dla osób z niepełnosprawnością, drzwi wejściowe do pomieszczeń nie mają wymaganej szerokości 90 cm.

Nie we wszystkich pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szerokości 90 cm umożliwiająca przejazd wózkiem inwalidzkim i przestrzeń manewrową o wymiarach 150 cm x 150 cm.

Obiekt Zespołu nie jest wyposażony w ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Drzwi do tych pomieszczeń nie mają wymaganej szerokości 90 cm. W budynku nie ma także pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przy budynku Zespołu nie znajduje się parking. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością  znajdują się na terenie SM „Polesie” w odległości 150 m od drzwi wejściowych do Zespołu.

Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do szkoły. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W Zespole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.